عليرضا نمدماليان اصفهانی

مشاور صنايع غير فلزی، مصالح ساختمانی و بهينه سازی مصرف
دکترای مديريت، فوق ليسانس زمين شناسی، ليسانس زمين شناسی

عضو:

IME , ASQ, IGS, LBMMA, ICI, GSOI

سوابق آکادمیک

  • DBA: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۹۵
  • دکتری مدیریت ۱۳۸۸: دانشگاه جهانی آمریکا
  • فوق لیسانس زمین‌شناسی (کارشناسی ارشد ۱۳۶۸) : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال، ایران- تهران.
  • لیسانس زمین شناسی (کارشناسی۱۳۵۹) : دانشگاه اصفهان – ایران- اصفهان

عضويت ها