عضو کمیسیون استاندارد:

موضوع استاندارد شماره استاندارد شماره چاپ سال تصویب
1 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفدهم-تعیین مقدار کلرید محلول در آب برای ملات های تازه 9150-17 چاپ اول 1386
2 ملات بنایی- روش آزمون -قسمت ششم-تعیین جرم حجمی ملات تازه 9150-6 چاپ اول 1386
3 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نوزدهم-تعیین نفوذ بخار آب ملات های اندود کاری بیرونی وداخلی سخت شده 9150-19 چاپ اول 1386
4 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هیجدهم-تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده 9150-18 چاپ اول 1386
5 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت یازدهم-تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده 9150-11 چاپ اول 1386
6 ملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی-ویژگیها 8871 چاپ اول – تجدید نظر اول 1392
7 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفتم -تعیین مقدار هوای ملات تازه 9150-7 چاپ اول 1386
8 ملات بنایی- روش آزمون -قسمت سوم-تعیین روانی ملات تازه (به وسیله میز روانی) 9150-3 چاپ اول 1386
9 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نهم-تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح ملات تازه 9150-9 چاپ اول 1386
10 مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها 7782 چاپ اول
11 قطعات بنایی– اندازهگیری تغییر شکل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت- روش آزمون 9149 چاپ اول 1386
12 قطعات بنایی-تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی-روش آزمون 9174 چاپ اول 1386
13 بتن سبک-تعیین چگالی خشک-بتن سبک دانه با ساختار باز 9680 چاپ اول 1386
14 ملات بنایی-قسمت بیست و یکم-تعیین سازگاری ملات های اندود کاری بیرونی یک لایه با مصالح زیر کار -روش آزمون 9150-21 چاپ اول 1386
15 مصالح ساختمانی -واژه نامه -گچ و فراورده های گچی و سامانه های وابسته 10742 چاپ اول 1387
16 مصالح ساختمانی -فرآورده های عایق کاری حرارتی -سبکدانه رس منبسط اجرا شده درجا -قسمت اول -فرآورده های فله ای قبل از نصب -ویژگیها 11059-1 چاپ اول 1387
17 مصالح ساختمانی -فرآورده های عایق کاری حرارتی-تعیین مقاومت بیرون کشیدن سامانه های مرکب عایق حرارتی خارجی-آزمون بلوک اسفنجی -روش آزمون 11424 چاپ اول 1387
18 مصالح ساختمانی-فراورده های عایق کاری حرارتی-تعیین مقاومت در برابر ضربه سامانه های مرکب عایق حرارتی خارجی – روش آزمون 11425 چاپ اول 1387
19 گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت 1- تعاریف و ویژگیها 12015-1 چاپ اول
20 آکوستیک ساختمانی -برآورد رفتار آکوستیکی ساختمان ها از طریق عملکرد اجزا-قسمت سوم-صدا بندی هوا برد در برابر صدای بیرونی 11900-3 چاپ اول 1388
21 آکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی – قسمت 16- اندازه گیری آزمایشگاهی افزایش شاخص کاهش صدا به دلیل استفاده از پوشش های اضافی 11901-16 چاپ اول 1389
22 آکوستیک ساختمانی – برآورد رفتار آکوستیکی ساختمان ها از طریق عملکرد اجزا قسمت 4- تراگسیل صدای داخل ساختمان به خارج 11900-4 چاپ اول 1389
23 آکوستیک – اندازه گیری صدا بندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی با استفاده از شدت صدا- قسمت 1- اندازه گیرهای آزمایشگاهی 12825-1 چاپ اول 1389
24 آکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی – قسمت 18- اندازه گیری آزمایشگاهی صدای ناشی از بارش باران بر روی اجزای ساختمانی 11901-18 چاپ اول 1389
25 آکوستیک – اندازه گیری تضعیف صدا توسط جدار اداری در شرایط آزمایشگاهی معین 12824 چاپ اول 1389
26 آکوستیک – اندازه گیری صدا بندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی با استفاده از شدت صدا- قسمت 3- اندازه گیرهای آزمایشگاهی در بسامدهای پایین 12825-3 چاپ اول 1389
27 گچ- مواد درزبندی برای صفحات روکش دار گچی- تعاریف- الزامات و روشهای آزمون 12807 چاپ اول 1388
28 گچ- چسباننده های پایه گچی مورد استفاده در بلوک های گچی- تعاریف- الزامات و روشهای آزمون 12806 چاپ اول 1388
29 آکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی با استفاده از شدت صدا – قسمت 2- اندازه گیری میدانی 12825-2 چاپ اول 1389
30 آکوستیک – کاربرد روش های نوین اندازه گیری در آکوستیک ساختمانی و آکوستیک داخلی 12976 چاپ اول 1389
31 آکوستیک – اندازه گیری آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صدای هوا برد و کوبه ای بین اتاق های مجاور – قسمت 1- سند چهارچوب کلی 12975-1 چاپ اول 1389
32 آکوستیک – اندازه گیری آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صدای هوا برد و کوبه ای بین اتاق های مجاور – قسمت2-کاربرد برای اجزای سبک در حالت تاثیر اندک اتصال 12975-2 چاپ اول 1389
33 آکوستیک – اندازه گیری آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صدای هوا برد و کوبه ای بین اتاق های مجاور – قسمت3- کاربرد برای اجزای سبکه در حالت تاثیر قابل توجه اتصال 12975-3 چاپ اول 1389
34 سنگدانه-تعیین چگالی،چگالی نسبی(وزن مخصوص)و جذب آب سنگدانه ریز-روش آزمون 4980 تجدیدنظر اول 1390
35 سنگدانه-تعیین چگالی،چگالی نسبی(وزن مخصوص)و جذب آب سنگدانه درشت-روش آزمون 4982 تجدیدنظر اول 1390
36 سنگدانه-سبکدانه برای بتن سازه ای-ویژگی ها 4985 تجدیدنظر اول 1390
37 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده‌های فوم‌ صلب پلی‌یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی درجا- قسمت1: سامانه پاششی فوم صلب قبل از اجرا- ویژگی‌ها 13715-1 چاپ اول 1396
38 فرآورده‌های عایق کاری حرارتی برای ساختمان– فرآورده‌های فوم صلب پلی‌یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی درجا – قسمت2: فرآورده‌های عایق حرارتی اجرا شده- ویژگی‌ها 13715-2 چاپ اول 1396
39 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های صلب فوم‌ پلی‌یورتان و پلی ایزوسیانورات تزریق شدنی درجا- قسمت1: سامانه تزریق شدنی فوم صلب قبل از اجرا- ویژگی‌ها 13713-1 چاپ اول 1396
40 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های سبکدانه رس منبسط اجرا شده درجا- قسمت 2: فراورده‌های اجرا شده- ویژگی‌ها 11059-2 چاپ اول 1396
41 مصالح ساختمانی-فرآورده های عایق کاری حرارتی-فرآورده های پشم معدنی کارخانه ای-ویژگی ها 8116 تجدید نظر دوم 1396
42 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فرآورده‌های کارخانه‌ای پشم معدنی- ویژگی‌ها 14162 تجدید نظر اول 1396
43 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های کارخانه‌ای فوم صلب پلی‌یورتان – ویژگی‌ها 8298 تجدید نظر اول 1396
44 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فراورده‌های کارخانه‌ای صلب فوم پلی­ یورتان و فوم ‌پلی‌ایزو سیانورات- ویژگی‌ها 14161 تجدید نظر اول 1396
45 فراورده‌های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های کارخانه‌ای پلی‌استایرن منبسط- ویژگی‌ها 10950 تجدید نظر اول 1396
46 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های کارخانه‌ای فوم پلی‌استایرن اکسترود شده- ویژگی‌ها 10952 تجدید نظر اول 1396
47 فراورده‌های عایق‌کاری‌ حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فراورده‌های فوم الاستومری انعطاف‌پذیر کارخانه‌ای- ویژگی‌ها 16837 تجدید نظر اول 1396
48 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های کارخانه‌ای تخته پرلیت منبسط‌- ویژگی‌ها 8320 تجدید نظر اول 1396
49 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های کارخانه‌ای فوم فنلی- ویژگی‌ها 10953 تجدید نظر اول 1396
50 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فراورده‌های کارخانه‌ای فوم فنلی- ویژگی‌ها 17198 تجدید نظر اول 1396
51 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده‌های کارخانه‌ای شیشه سلولی- ویژگی‌ها 10951 تجدید نظر اول 1396
52 فراورده‌های عایق‌کاری‌ حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده‌های کارخانه‌ای شیشه سلولی ویژگی‌ها 16838 تجدید نظر اول 1396
53 فرآورده‌های عایق‌کاری‌ حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فرآورده‌های کارخانه‌ای فوم پلی‌اتیلن – ویژگی‌ها 16922 تجدید نظر اول 1396
54 سبکدانه‌ها برای بتن سازه‏ای – ویژگی‌ها 4985 تجدید نظر دوم 1396
55 سبکدانه‌ها برای بلوک‌های بنایی بتنی- ویژگی‌ها 7657 تجدید نظر دوم 1396
56 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین طول و عرض- روش ‌آزمون 7113 تجدید نظر اول 1396
57 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین ضخامت- روش ‌آزمون 7114 تجدید نظر اول 1396
58 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین گونیا بودن- روش ‌آزمون 7115 تجدید نظر اول 1396
59 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین تخت بودن- روش ‌آزمون 7116 تجدید نظر اول 1396
60 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین رفتار فشاری- روش ‌آزمون 7117 تجدید نظر اول 1396
61 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین چگالی ظاهری- روش ‌آزمون 7118 تجدید نظر اول 1396
62 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح- روش ‌آزمون 7119 تجدید نظر اول 1396
63 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین جذب آب کوتاه مدت به وسیله غوطه‌ور‌سازی جزیی- روش ‌آزمون 7120 تجدید نظر اول 1396
64 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی نرمال ثابت (دمای °C23 و رطوبت نسبی%50)- روش ‌آزمون 7293 تجدید نظر اول 1396
65 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین پایداری ابعادی در شرایط رطوبت و دمای معین– روش آزمون 7294 تجدید نظر اول 1396
66 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان-تعیین تغییر شکل تحت شرایط مشخص بار فشاری و دما- روش ‌آزمون 7295 تجدید نظر اول 1396
67 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین خزش فشاری- روش ‌آزمون 7296 تجدید نظر اول 1396
68 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین مقاومت کششی موازی با سطوح- روش ‌آزمون 7297 تجدید نظر اول 1396
69 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین ابعاد خطی آزمونه‌ها- روش ‌آزمون 7298 تجدید نظر اول 1396
70 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین خواص انتقال بخار آب- روش ‌آزمون 7299 تجدید نظر اول 1396
71 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین جذب آب درازمدت به‌وسیله غوطه‌ورسازی- روش ‌آزمون 7300 تجدید نظر اول 1396
72 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین جذب آب درازمدت از طریق نفوذ- روش ‌آزمون 7301 تجدید نظر اول 1396
73 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین رفتار خمشی- روش ‌آزمون 7302 تجدید نظر اول 1396
74 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین رفتار برشی- روش ‌آزمون 7303 تجدید نظر اول 1396
75 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان-تعیین مواد آلی– روش آزمون 8081 تجدید نظر اول 1396
76 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین ضخامت فراورده‌های عایق‌کاری کف شناور- روش ‌آزمون 8083 تجدید نظر اول 1396
77 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین خواص مکانیکی شبکه‌های الیاف شیشه به عنوان تقویت‌کننده سامانه مرکب عایق حرارتی بیرونی- روش ‌آزمون 11061 تجدید نظر اول 1396
78 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- تعیین حداکثر دمای کاربرد- روش آزمون 13784 تجدید نظر اول 1396
79 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- تعیین خواص انتقال بخار آب عایق حرارتی پیش‌ساخته لوله- روش آزمون 13785 تجدید نظر اول 1396
80 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- تعیین حداکثر دمای کاربرد برای عایق پیش‌‌ساخته لوله- روش آزمون 13788 تجدید نظر اول 1396
81 فراورده‌های عایق­کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- تعیین جذب آب کوتاه‌ مدت با غوطه‌ور‌سازی جزیی عایق حرارتی پیش‌ساخته لوله- روش آزمون 13789 تجدید نظر اول 1396
82 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین مواد غیرالیافی عایق‌های الیاف معدنی مصنوعی سنگ و سرباره‌- روش آزمون 13942 تجدید نظر اول 1396
83 سنگدانه- تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه‌ ریز- روش آزمون 4980 تجدید نظر دوم 1396
84 سنگدانه- تعیین چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی- روش آزمون 4981 تجدید نظر دوم 1396
85 سنگدانه- تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه‌ درشت- روش آزمون 4982 تجدید نظر دوم 1396
86 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان-تعیین رفتار تحت بار متمرکز- روش ‌آزمون 8086 تجدید نظر اول 1396
87 فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان – فراورده های فوم صلب پلییورتان
و پلی ایزوسیانورات پاششی درجا- قسمت 1: سامانه پاششی فوم صلب قبل از اجرا- ویژگی ها
22328-1 چاپ اول 1396
88 فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان– فراورده های فوم صلب پلی یورتان
و پلی ایزوسیانورات پاششی درجا –قسمت 2: فراورده های عایق حرارتی اجرا شده- ویژگی ها
22328-2 چاپ اول 1396
89 فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های صلب فوم پلییورتان و
پلی ایزوسیانورات تزریق شدنی درجا- قسمت 1: سامانه تزریق شدنی فوم صلب قبل ازاجرا- ویژگی ها
22329-1 چاپ اول 1396
90 فراورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فراورده های فوم صلب پلییورتان و
پلی ایزوسیانورات تزریق شدنی درجا-قسمت 2: فراورده های عایق حرارتی اجرا شده-ویژگیها
22329-2 چاپ اول 1396
91 فراورده‌های عایق‌کاری‌ حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فراورده‌های کارخانه‌ای پلی‌استایرن منبسط- ویژگی‌ها 16841 تجدید نظر اول 1396
92 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- فراورده‌های کارخانه‌ای فوم پلی‌استایرن اکسترود شده- ویژگی‌ها 16840 تجدید نظر اول 1396
93 فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- تعیین پایداری در برابر یخ زدن -آب شدن- روش ‌آزمون 7304 تجدید نظر اول 1396
94 ملات بنایی -قسمت 1- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی -ویژگیها 706-1 تجدید نظر دوم 1392
95 سنگدانه – سنگدانه های سبک مورد مصرف در بلوک های بتنی 7657 چاپ اول
96 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت دهم -تعیین چگالی انبوهی خشک ملات سخت شده 9150-10 چاپ اول 1386
97 ملات بنایی- قسمت12: تعیین مقاومت چسبندگی ملات­ های اندودکاری بیرونی و داخلی سخت شده، به مصالح زیرکار- روش­های آزمون 9150-12 تجدید نظر اول 1396
98 قطعات بنایی-اندازه گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی بتنی -روش آزمون 9173 چاپ اول 1386
99 گچ – گچ های ساختمانی و اندودهای گچی – قسمت اول : تعاریف و ویژگی ها 269-1 تجدید نظر دوم 1387
100 مصالح ساختمانی-فراورده های عایق کاری حرارتی-تعیین مقاومت در برابر فرو رفتگی سامانه های مرکب عایق حرارتی خارجی – روش آزمون 11426 چاپ اول 1387