عضو کمیسیون استاندارد:

موضوع استاندارد شماره استاندارد شماره چاپ سال تصویب
۱ ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفدهم-تعیین مقدار کلرید محلول در آب برای ملات های تازه ۹۱۵۰-۱۷ چاپ اول ۱۳۸۶
۲ ملات بنایی- روش آزمون -قسمت ششم-تعیین جرم حجمی ملات تازه ۹۱۵۰-۶ چاپ اول ۱۳۸۶
۳ ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نوزدهم-تعیین نفوذ بخار آب ملات های اندود کاری بیرونی وداخلی سخت شده ۹۱۵۰-۱۹ چاپ اول ۱۳۸۶
۴ ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هیجدهم-تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده ۹۱۵۰-۱۸ چاپ اول ۱۳۸۶
۵ ملات بنایی-روش آزمون-قسمت یازدهم-تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده ۹۱۵۰-۱۱ چاپ اول ۱۳۸۶
۶ ملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی-ویژگیها ۸۸۷۱ چاپ اول – تجدید نظر اول ۱۳۹۲
۷ ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفتم -تعیین مقدار هوای ملات تازه ۹۱۵۰-۷ چاپ اول ۱۳۸۶
۸ ملات بنایی- روش آزمون -قسمت سوم-تعیین روانی ملات تازه (به وسیله میز روانی) ۹۱۵۰-۳ چاپ اول ۱۳۸۶
۹ ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نهم-تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح ملات تازه ۹۱۵۰-۹ چاپ اول ۱۳۸۶
۱۰ مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها ۷۷۸۲ چاپ اول
۱۱ قطعات بنایی– اندازهگیری تغییر شکل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت- روش آزمون ۹۱۴۹ چاپ اول ۱۳۸۶
۱۲ قطعات بنایی-تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی-روش آزمون ۹۱۷۴ چاپ اول ۱۳۸۶
۱۳ بتن سبک-تعیین چگالی خشک-بتن سبک دانه با ساختار باز ۹۶۸۰ چاپ اول ۱۳۸۶
۱۴ ملات بنایی-قسمت بیست و یکم-تعیین سازگاری ملات های اندود کاری بیرونی یک لایه با مصالح زیر کار -روش آزمون ۹۱۵۰-۲۱ چاپ اول ۱۳۸۶
۱۵ مصالح ساختمانی -واژه نامه -گچ و فراورده های گچی و سامانه های وابسته ۱۰۷۴۲ چاپ اول ۱۳۸۷
۱۶ مصالح ساختمانی -فرآورده های عایق کاری حرارتی -سبکدانه رس منبسط اجرا شده درجا -قسمت اول -فرآورده های فله ای قبل از نصب -ویژگیها ۱۱۰۵۹-۱ چاپ اول ۱۳۸۷
۱۷ مصالح ساختمانی -فرآورده های عایق کاری حرارتی-تعیین مقاومت بیرون کشیدن سامانه های مرکب عایق حرارتی خارجی-آزمون بلوک اسفنجی -روش آزمون ۱۱۴۲۴ چاپ اول ۱۳۸۷
۱۸ مصالح ساختمانی-فراورده های عایق کاری حرارتی-تعیین مقاومت در برابر ضربه سامانه های مرکب عایق حرارتی خارجی – روش آزمون ۱۱۴۲۵ چاپ اول ۱۳۸۷
۱۹ گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده -قسمت ۱- تعاریف و ویژگیها ۱۲۰۱۵-۱ چاپ اول
۲۰ آکوستیک ساختمانی -برآورد رفتار آکوستیکی ساختمان ها از طریق عملکرد اجزا-قسمت سوم-صدا بندی هوا برد در برابر صدای بیرونی ۱۱۹۰۰-۳ چاپ اول ۱۳۸۸
۲۱ آکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی – قسمت ۱۶- اندازه گیری آزمایشگاهی افزایش شاخص کاهش صدا به دلیل استفاده از پوشش های اضافی ۱۱۹۰۱-۱۶ چاپ اول ۱۳۸۹
۲۲ آکوستیک ساختمانی – برآورد رفتار آکوستیکی ساختمان ها از طریق عملکرد اجزا قسمت ۴- تراگسیل صدای داخل ساختمان به خارج ۱۱۹۰۰-۴ چاپ اول ۱۳۸۹
۲۳ آکوستیک – اندازه گیری صدا بندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی با استفاده از شدت صدا- قسمت ۱- اندازه گیرهای آزمایشگاهی ۱۲۸۲۵-۱ چاپ اول ۱۳۸۹
۲۴ آکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی – قسمت ۱۸- اندازه گیری آزمایشگاهی صدای ناشی از بارش باران بر روی اجزای ساختمانی ۱۱۹۰۱-۱۸ چاپ اول ۱۳۸۹
۲۵ آکوستیک – اندازه گیری تضعیف صدا توسط جدار اداری در شرایط آزمایشگاهی معین ۱۲۸۲۴ چاپ اول ۱۳۸۹
۲۶ آکوستیک – اندازه گیری صدا بندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی با استفاده از شدت صدا- قسمت ۳- اندازه گیرهای آزمایشگاهی در بسامدهای پایین ۱۲۸۲۵-۳ چاپ اول ۱۳۸۹
۲۷ گچ- مواد درزبندی برای صفحات روکش دار گچی- تعاریف- الزامات و روشهای آزمون ۱۲۸۰۷ چاپ اول ۱۳۸۸
۲۸ گچ- چسباننده های پایه گچی مورد استفاده در بلوک های گچی- تعاریف- الزامات و روشهای آزمون ۱۲۸۰۶ چاپ اول ۱۳۸۸
۲۹ آکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی با استفاده از شدت صدا – قسمت ۲- اندازه گیری میدانی ۱۲۸۲۵-۲ چاپ اول ۱۳۸۹
۳۰ آکوستیک – کاربرد روش های نوین اندازه گیری در آکوستیک ساختمانی و آکوستیک داخلی ۱۲۹۷۶ چاپ اول ۱۳۸۹
۳۱ آکوستیک – اندازه گیری آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صدای هوا برد و کوبه ای بین اتاق های مجاور – قسمت ۱- سند چهارچوب کلی ۱۲۹۷۵-۱ چاپ اول ۱۳۸۹
۳۲ آکوستیک – اندازه گیری آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صدای هوا برد و کوبه ای بین اتاق های مجاور – قسمت۲-کاربرد برای اجزای سبک در حالت تاثیر اندک اتصال ۱۲۹۷۵-۲ چاپ اول ۱۳۸۹
۳۳ آکوستیک – اندازه گیری آزمایشگاهی تراگسیل جانبی صدای هوا برد و کوبه ای بین اتاق های مجاور – قسمت۳- کاربرد برای اجزای سبکه در حالت تاثیر قابل توجه اتصال ۱۲۹۷۵-۳ چاپ اول ۱۳۸۹
۳۴ سنگدانه-تعیین چگالی،چگالی نسبی(وزن مخصوص)و جذب آب سنگدانه ریز-روش آزمون ۴۹۸۰ تجدیدنظر اول ۱۳۹۰
۳۵ سنگدانه-تعیین چگالی،چگالی نسبی(وزن مخصوص)و جذب آب سنگدانه درشت-روش آزمون ۴۹۸۲ تجدیدنظر اول ۱۳۹۰
۳۶ سنگدانه-سبکدانه برای بتن سازه ای-ویژگی ها ۴۹۸۵ تجدیدنظر اول ۱۳۹۰
۳۷ فرآورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فرآورده‌هاي فوم‌ صلب پلي‌يورتان و پلي ايزوسيانورات پاششي درجا- قسمت۱: سامانه پاششي فوم صلب قبل از اجرا- ويژگي‌ها ۱۳۷۱۵-۱ چاپ اول ۱۳۹۶
۳۸ فرآورده‌هاي عايق كاري حرارتي براي ساختمان– فرآورده‌هاي فوم صلب پلي‌يورتان و پلي ايزوسيانورات پاششي درجا – قسمت۲: فرآورده‌هاي عايق حرارتي اجرا شده- ويژگي‌ها ۱۳۷۱۵-۲ چاپ اول ۱۳۹۶
۳۹ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي صلب فوم‌ پلي‌يورتان و پلي ايزوسيانورات تزريق شدني درجا- قسمت۱: سامانه تزريق شدني فوم صلب قبل از اجرا- ويژگي‌ها ۱۳۷۱۳-۱ چاپ اول ۱۳۹۶
۴۰ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي سبكدانه رس منبسط اجرا شده درجا- قسمت ۲: فراورده‌هاي اجرا شده- ويژگي‌ها ۱۱۰۵۹-۲ چاپ اول ۱۳۹۶
۴۱ مصالح ساختمانی-فرآورده های عایق کاری حرارتی-فرآورده های پشم معدنی کارخانه ای-ویژگی ها ۸۱۱۶ تجدید نظر دوم ۱۳۹۶
۴۲ فرآورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- فرآورده‌هاي كارخانه‌اي پشم معدني- ويژگي‌ها ۱۴۱۶۲ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۴۳ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي فوم صلب پلي‌يورتان – ويژگي‌ها ۸۲۹۸ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۴۴ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- فراورده‌هاي كارخانه‌اي صلب فوم پلي­ يورتان و فوم ‌پلي‌ايزو سيانورات- ويژگي‌ها ۱۴۱۶۱ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۴۵ فراورده‌هاي عايق كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي پلي‌استايرن منبسط- ويژگي‌ها ۱۰۹۵۰ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۴۶ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي فوم پلي‌استايرن اكسترود شده- ويژگي‌ها ۱۰۹۵۲ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۴۷ فراورده‌هاي عايق‌كاري‌ حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- فراورده‌هاي فوم الاستومري انعطاف‌پذير كارخانه‌اي- ويژگي‌ها ۱۶۸۳۷ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۴۸ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي تخته پرليت منبسط‌- ويژگي‌ها ۸۳۲۰ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۴۹ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي فوم فنلي- ويژگي‌ها ۱۰۹۵۳ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۰ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- فراورده‌هاي كارخانه‌اي فوم فنلي- ويژگي‌ها ۱۷۱۹۸ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۱ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي شيشه سلولي- ويژگي‌ها ۱۰۹۵۱ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۲ فراورده‌هاي عايق‌كاري‌ حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي فراورده‌هاي كارخانه‌اي شيشه سلولي ويژگي‌ها ۱۶۸۳۸ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۳ فرآورده‌هاي عايق‌كاري‌ حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- فرآورده‌هاي كارخانه‌اي فوم پلي‌اتيلن – ويژگي‌ها ۱۶۹۲۲ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۴ سبكدانه‌ها براي بتن سازه‏اي – ويژگي‌ها ۴۹۸۵ تجدید نظر دوم ۱۳۹۶
۵۵ سبكدانه‌ها براي بلوك‌هاي بنايي بتني- ويژگي‌ها ۷۶۵۷ تجدید نظر دوم ۱۳۹۶
۵۶ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين طول و عرض- روش ‌آزمون ۷۱۱۳ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۷ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين ضخامت- روش ‌آزمون ۷۱۱۴ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۸ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين گونيا بودن- روش ‌آزمون ۷۱۱۵ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۵۹ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين تخت بودن- روش ‌آزمون ۷۱۱۶ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۰ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين رفتار فشاري- روش ‌آزمون ۷۱۱۷ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۱ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين چگالي ظاهري- روش ‌آزمون ۷۱۱۸ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۲ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح- روش ‌آزمون ۷۱۱۹ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۳ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين جذب آب كوتاه مدت به وسيله غوطه‌ور‌سازي جزيي- روش ‌آزمون ۷۱۲۰ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۴ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين پايداري ابعادي در شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت (دماي °C23 و رطوبت نسبي%۵۰)- روش ‌آزمون ۷۲۹۳ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۵ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين– روش آزمون ۷۲۹۴ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۶ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان-تعيين تغيير شكل تحت شرايط مشخص بار فشاري و دما- روش ‌آزمون ۷۲۹۵ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۷ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين خزش فشاري- روش ‌آزمون ۷۲۹۶ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۸ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين مقاومت كششي موازي با سطوح- روش ‌آزمون ۷۲۹۷ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۶۹ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين ابعاد خطي آزمونه‌ها- روش ‌آزمون ۷۲۹۸ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۰ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين خواص انتقال بخار آب- روش ‌آزمون ۷۲۹۹ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۱ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين جذب آب درازمدت به‌وسيله غوطه‌ورسازي- روش ‌آزمون ۷۳۰۰ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۲ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين جذب آب درازمدت از طريق نفوذ- روش ‌آزمون ۷۳۰۱ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۳ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين رفتار خمشي- روش ‌آزمون ۷۳۰۲ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۴ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين رفتار برشي- روش ‌آزمون ۷۳۰۳ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۵ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان-تعيين مواد آلي– روش آزمون ۸۰۸۱ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۶ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين ضخامت فراورده‌هاي عايق‌كاري كف شناور- روش ‌آزمون ۸۰۸۳ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۷ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين خواص مكانيكي شبكه‌هاي الياف شيشه به عنوان تقويت‌كننده سامانه مركب عايق حرارتي بيروني- روش ‌آزمون ۱۱۰۶۱ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۸ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- تعيين حداكثر دماي كاربرد- روش آزمون ۱۳۷۸۴ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۷۹ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- تعيين خواص انتقال بخار آب عايق حرارتي پيش‌ساخته لوله- روش آزمون ۱۳۷۸۵ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۸۰ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- تعيين حداكثر دماي كاربرد براي عايق پيش‌‌ساخته لوله- روش آزمون ۱۳۷۸۸ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۸۱ فراورده‌هاي عايق­كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- تعيين جذب آب كوتاه‌ مدت با غوطه‌ور‌سازي جزيي عايق حرارتي پيش‌ساخته لوله- روش آزمون ۱۳۷۸۹ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۸۲ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين مواد غيراليافي عايق‌هاي الياف معدني مصنوعي سنگ و سرباره‌- روش آزمون ۱۳۹۴۲ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۸۳ سنگدانه- تعيين چگالي، چگالي نسبي (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه‌ ريز- روش آزمون ۴۹۸۰ تجدید نظر دوم ۱۳۹۶
۸۴ سنگدانه- تعيين چگالي انبوهي (وزن واحد) و فضاهاي خالي- روش آزمون ۴۹۸۱ تجدید نظر دوم ۱۳۹۶
۸۵ سنگدانه- تعيين چگالي، چگالي نسبي (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه‌ درشت- روش آزمون ۴۹۸۲ تجدید نظر دوم ۱۳۹۶
۸۶ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان-تعيين رفتار تحت بار متمركز- روش ‌آزمون ۸۰۸۶ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۸۷ فراورده هاي عایق کاري حرارتی براي ساختمان – فراورده هاي فوم صلب پلییورتان
و پلی ایزوسیانورات پاششی درجا- قسمت ۱: سامانه پاششی فوم صلب قبل از اجرا- ویژگی ها
۲۲۳۲۸-۱ چاپ اول ۱۳۹۶
۸۸ فراورده هاي عایق کاري حرارتی براي ساختمان– فراورده هاي فوم صلب پلی یورتان
و پلی ایزوسیانورات پاششی درجا –قسمت ۲: فراورده هاي عایق حرارتی اجرا شده- ویژگی ها
۲۲۳۲۸-۲ چاپ اول ۱۳۹۶
۸۹ فراورده هاي عایق کاري حرارتی براي ساختمان- فراورده هاي صلب فوم پلییورتان و
پلی ایزوسیانورات تزریق شدنی درجا- قسمت ۱: سامانه تزریق شدنی فوم صلب قبل ازاجرا- ویژگی ها
۲۲۳۲۹-۱ چاپ اول ۱۳۹۶
۹۰ فراورده هاي عایق کاري حرارتی براي ساختمان- فراورده هاي فوم صلب پلییورتان و
پلی ایزوسیانورات تزریق شدنی درجا-قسمت ۲: فراورده هاي عایق حرارتی اجرا شده-ویژگیها
۲۲۳۲۹-۲ چاپ اول ۱۳۹۶
۹۱ فراورده‌هاي عايق‌كاري‌ حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- فراورده‌هاي كارخانه‌اي پلي‌استايرن منبسط- ويژگي‌ها ۱۶۸۴۱ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۹۲ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- فراورده‌هاي كارخانه‌اي فوم پلي‌استايرن اكسترود شده- ويژگي‌ها ۱۶۸۴۰ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۹۳ فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين پايداري در برابر يخ زدن -آب شدن- روش ‌آزمون ۷۳۰۴ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۹۴ ملات بنایی -قسمت ۱- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی -ویژگیها ۷۰۶-۱ تجدید نظر دوم ۱۳۹۲
۹۵ سنگدانه – سنگدانه هاي سبك مورد مصرف در بلوك هاي بتني ۷۶۵۷ چاپ اول
۹۶ ملات بنایی-روش آزمون-قسمت دهم -تعیین چگالی انبوهی خشک ملات سخت شده ۹۱۵۰-۱۰ چاپ اول ۱۳۸۶
۹۷ ملات بنايي- قسمت۱۲: تعيين مقاومت چسبندگي ملات­ هاي اندودكاري بيروني و داخلي سخت شده، به مصالح زيركار- روش­هاي آزمون ۹۱۵۰-۱۲ تجدید نظر اول ۱۳۹۶
۹۸ قطعات بنایی-اندازه گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی بتنی -روش آزمون ۹۱۷۳ چاپ اول ۱۳۸۶
۹۹ گچ – گچ های ساختمانی و اندودهای گچی – قسمت اول : تعاریف و ويژگی ها ۲۶۹-۱ تجدید نظر دوم ۱۳۸۷
۱۰۰ مصالح ساختمانی-فراورده های عایق کاری حرارتی-تعیین مقاومت در برابر فرو رفتگی سامانه های مرکب عایق حرارتی خارجی – روش آزمون ۱۱۴۲۶ چاپ اول ۱۳۸۷