دوره های آموزشی

۱-مدیریت تغییر ۱۳۸۵ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۲-مدیریت کارکنان ۱۳۸۵ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۳-مدیریت انگیزش ۱۳۸۵ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۴-تفویض اختیار ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
 ۵-مدیریت گروه‌ها ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۶-تصمیم‌گیری‌اثربخش ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۷-مشتری‌مداری ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۸-مدیریت زمان ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۹-مدیریت پروژه ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۱۰-مدیریت استراتژیک ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۱۱-روابط عمومی اثربخش ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۱۲-تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ۱۳۸۶ ، غیرحضوری، موسسه ایزی لرنینگ،
۱۳- مدیریت و رهبری ۱۳۸۷، موسسه مدیریت و رهبری ایرانیان
۱۴- تصمیم گیری اثربخش ۱۳۸۷، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۱۵- تفویض اختیار ۱۳۸۷، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۱۶- مدیریت گروه ها ۱۳۸۷، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۱۷- مشتری مداری ۱۳۸۷، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۱۸- مدیریت تغییر ۱۳۸۷، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۱۹- مدیریت زمان ۱۳۸۷، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۲۰- مدیریت استراتژیک ۱۳۸۷، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۲۱- مدیریت تغییر ۱۳۸۵، شرکت لیکا
۲۲- ارزیابی ۱۳۸۵، شرکت لیکا
۲۳- تحلیل رفتار ۱۳۸۵، شرکت لیکا