سمپوزيوم ها

۱- مطالعه اقتصادی بر روی افق‌های فسفات‌دار سازند سلطانیه ،۱۳۶۴،/ علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران-چهارمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

۲- کاربرد روش‌های رادیومتری و ژئوشیمیایی توام در پی‌جویی پتاس،۱۳۷۰، علیرضا نمدمالیان اصفهانی تهران-دهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

۳- محدودیت‌ها،تنگناها و مشگلات موجود و راه حل‌ها،۱۳۷۵، علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/همایش صاحبنظران و دست‌اندکاران بخش معدن،تهران-وزارت معادن و فلزات-معونت معدنی و فرآوری مواد.

۴- بررسی‌های دورسنجی به منظور اکتشاف پتاس در پلایای خور-بیابانک،۱۳۷۶/ علیرضا نمدمالیان اصفهانی،سیمین مهدیزاده‌تهرانی،/تهران-شانزدهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

۵- بررسی ویژگی‌های رسوبی رسوبات نرم و سطحی شرق دلتای سفیدرود، ۱۳۷۹ ،/راضیه لک،علیرضا متدین،علیرضا لیاقت،نسرین رحیم‌زاده،علیرضا حامدی،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/ تهران-نوزدهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

۶- بررسی انبسط‌پذیری رسهای منطقه ساوه و کاربرد آن در تولید سبکدانه منبسط شده،۱۳۷۸، علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/ تهران-هیجدهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

۷- دریاچه ارومیه دستخوش تغییرات دوره‌ای،۱۳۸۰،/ علیرضا نمدمالیان اصفهانی،ارائه‌شده در :اولین همایش دریاچه ارومیه (قابلیتها و نقش آن در توسعه)،ارومیه.

۸- بهینه سازی مصرف مصالح در بتن سبک و استفاده از بتن سبک به منظور ساخت بهینه،/ارائه شده در اولین کنفرانس ملی بتن و هفتمین همایش روز بتن،تهران ۱۳۸۸