سمپوزیوم ها

1- مطالعه اقتصادی بر روی افق‌های فسفات‌دار سازند سلطانیه ،1364،/ علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران-چهارمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

2- کاربرد روش‌های رادیومتری و ژئوشیمیایی توام در پی‌جویی پتاس،1370، علیرضا نمدمالیان اصفهانی تهران-دهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

3- محدودیت‌ها،تنگناها و مشگلات موجود و راه حل‌ها،1375، علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/همایش صاحبنظران و دست‌اندکاران بخش معدن،تهران-وزارت معادن و فلزات-معونت معدنی و فرآوری مواد.

4- بررسی‌های دورسنجی به منظور اکتشاف پتاس در پلایای خور-بیابانک،1376/ علیرضا نمدمالیان اصفهانی،سیمین مهدیزاده‌تهرانی،/تهران-شانزدهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

5- بررسی ویژگی‌های رسوبی رسوبات نرم و سطحی شرق دلتای سفیدرود، 1379 ،/راضیه لک،علیرضا متدین،علیرضا لیاقت،نسرین رحیم‌زاده،علیرضا حامدی،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/ تهران-نوزدهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

6- بررسی انبسط‌پذیری رسهای منطقه ساوه و کاربرد آن در تولید سبکدانه منبسط شده،1378، علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/ تهران-هیجدهمین گردهمایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور.

7- دریاچه ارومیه دستخوش تغییرات دوره‌ای،1380،/ علیرضا نمدمالیان اصفهانی،ارائه‌شده در :اولین همایش دریاچه ارومیه (قابلیتها و نقش آن در توسعه)،ارومیه.

8- بهینه سازی مصرف مصالح در بتن سبک و استفاده از بتن سبک به منظور ساخت بهینه،/ارائه شده در اولین کنفرانس ملی بتن و هفتمین همایش روز بتن،تهران 1388