فعالیت های آکادمیک

استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد

عنوان بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار‌های تبخیری گرمسار(معدن راهراهک)،1378

پژوهشگر: نرجس علیجانی

استاد راهنما: دکتر حسین رحیم‌پور‌بناب

اساتید مشاور: دکتر رسول اخروی و علیرضا نمدمالیان اصفهانی

دانشکده علوم،دانشگاه تهران

 استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد

عنوان: مطالعه رس های منطقه معدنی ساوه جهت کاربرد در صنعت لیکا، 1383

پژوهشگر:  سید حسن ابوالقاسمی

استاد راهنما: مرحوم دکتر ابراهیم امین‌سبحانی

اساتید مشاور: دکتر احمد معتمد و علیرضا نمدمالیان اصفهانی

دانشگاه آزاد –تهران شمال.

تحقیق دانشجویی

عنوان: گزارش مقدماتی استفاده از برم در کانسارهای تبخیری،1377

محقق: نرجس علیجانی

استاد راهنما: دکتر حسین رحیم‌پور‌بناب

اساتید مشاور: دکتر رسول اخروی و علیرضا نمدمالیان اصفهانی

تهران،طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس-وزارت معدن و فلزات