مقاله ها و تحقیقات

 1. بررسی زون سنندج-سیرجان از نظر فسفات(ناحیه سیرجان-حاجی‌آباد-بشنه)،1362،/ منصور صمیمی‌نمین،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و علی‌اکبر خدابنده،/تهران -سازمان زمین شناسی کشور.107 ص.
 2. گزارش مطالعات نیمه‌تفصیلی و شرح نقشه زمین‌شناسی1:2000 معدن دلیر،1362،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، لطف‌الله ملک‌زاده و خسرو صادقی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،35 ص.
 3. گزارش پی‌گردی فسفات در زون سنندج-سیرجان،)ناحیه بین بشنه،شرق نیریز تا جاده آباده-شیراز(،1362،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و علی‌اکبر خدابنده،/تهران- وزارت معادن و فلزات- طرح اکتشاف فسفات،54 ص.
 4. پی‌گردی فسفات در منطقه آبخوری –ترود-بیارجمند (سمنان-شاهرود)،1362،/منصور صمیمی‌نمین، علیرضا نمدمالیان اصفهانی و علی‌اکبر خدابنده،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات 74 ص.
 5. مطالعات نیمه‌تفصیلی معدن سنگ فسفات جیرود (البرزمرکزی) ،1363،علیرضا نمدمالیان اصفهانی ،لطف‌الله ملک‌زاده و محمد مجدآبادی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،55 ص.
 6. گزارش تکمیلی مطالعات نیمه‌تفصیلی معدن سنگ فسفات جیرود(البز مرکزی)،1364،/لطف الله ملک‌زاده، علیرضا نمدمالیان اصفهانی ،محمد ابراهیم مجدآبادی و محسن صدری،/ تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،16 ص.
 7. مطالعات نیمه تفصیلی معدن فسفات دلیر،گزارش شماره(2)،1364،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، لطف‌الله ملک‌زاده و خسرو صادقی، وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،41 ص.
 8. مطالعات نیمه‌‌تفصیلی افق فسفات‌دار ولی‌آباد به انضمام گزارش پی‌گردی فسفات در منطقه چتن،1364 ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،41 ص .
 9. پی‌گردی فسفات در منطقه اصفهان-عقدا،1364 ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی ، / تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات 36 ص.
 10. گزارش پی‌گردی فسفات در ناحیه شاهرخت-گزیک(حوضه شرق ایران)،1364 ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی،/تهران – وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 11. اطلس عکس‌های پتروگرافی سنگ فسفات دلیر،1364،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 12. مطالعات نیمه‌تفصیلی معدن فسفات دلیر(گزارش شماره 3)،1365،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران – وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 13. مطالعات پتروگرافی-کانی‌شناسی و شیمیایی بر روی افق فسفات دار سلطانیه( دلیر) جهت معرفی نمونه شاخص،1365 ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمدحسن صرافی، / تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات 22 ص.
 14. مطالعات پتروگرافی-کانی‌شناسی و شیمیایی بر روی افق فسفات‌دار سازند جیرود جهت معرفی نمونه شاخص،1365 ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی،تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات 25ص.
 15. گزارش اولین مرحله اکتشافات زیر‌سطحی افق فسفات‌دار جیرود،1366،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات، 20 ص.
 16. گزارش دومین مرحله اکتشافات زیر‌سطحی افق فسفات‌دار جیرود،1366،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،20 ص.
 17. گزارش پی‌گردی فسفات در گنبدهای نمکی مناطق بندرعباس-لار-حاجی‌آباد،1366علیرضا نمدمالیان اصفهانی و منصور امینی،/ تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،21 ص.
 18. گزارش پی‌گردی و اکتشاف مقدماتی فسفات در منطقه کوه‌های طالقان(اسپیداران-سنج)،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری ،1367/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،32 ص.
 19. گزارش پی‌جویی و اکتشاف مقدماتی فسفات در منطقه یاسوج،1367،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری ،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،49 ص.
 20. مقدمه ای بر پترولوژی فسفریت‌ها،1368 ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،52 ص.
 21. پترولوژی فسفریت جیرود(رساله کارشناسی ارشد)، 1368 ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران‌شمال،179 ص.
 22. گزارش اکتشاف نیمه‌تفصیلی کانسار آپاتیت زریگان،1368،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،27 ص .
 23. پیگردی سراسری بافق-ساغند به منظور کشف ذخایر آپاتیت (1)،1368،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، محسن صدری و داریوش جانکی‌پور،،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،65 ص .
 24. گزارش پی‌گردی فسفات در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی،1369 ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و عباس خاکسار،/ تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،30 ص .
 25. بررسی پتانسیل معدنی افق فسفات‌دار در تاقدیس موندون،شیخابیل-جمالالدین ،1369،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری،/ تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،29 ص .
 26.  مطالعات نیمه‌تفصیلی افق فسفات‌دار ولی‌آباد به انضمام گزارش پی‌گردی فسفات درمنطقه چتن،1369،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی ،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 27. پی‌جویی پتاس در منطقه گرمسار،1370،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و خسرو صادقی ،/ تهران-وزارت معادن و فلزات- طرح پی‌جویی سراسری پتاس.
 28. پی‌جویی پتاس در ناحیه خراسان ،1370،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و پرویز ایرانپور،/تهران-وزارت معادن و فلزات-طرح پی‌جویی سراسری پتاس.
 29. گزارش سنگ تزیینی شمال آبادی کره،(استان فارس)،1371،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/بخش خصوصی-معدن و فلزات استان فارس.
 30. طرح بهره‌برداری معدن سنگ چینی محمودآباد قوری(استان فارس) ،1371،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/بخش خصوصی-معدن و فلزات استان فارس.
 31. گزارش نهایی اکتشاف منگنز نیریز،1373،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/شرکت منگنز نیریز-معدن و فلزات استان فارس.
 32. گزارش بازدید از معدن نمک ایلجاق(زنجان)،1375،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و خسرو صادقی ،/ تهران-وزارت معادن و فلزات- طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس.
 33. بررسی‌های دورسنجی به منظور اکتشاف پتاس در پلایای خور-بیابانک،1375علیرضا نمدمالیان اصفهانی ،سیمین مهدیزاده‌تهرانی،/ تهران-وزارت معادن و فلزات- طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس.
 34. بررسی کانی شناسی و مورفوسکوپی،دانه‌بندی و تعیین پارامترهای رسوب شناسی و محیط رسوبی رسوبات منطقه حوزه آبریز رودخانه کل و جزیره قشم،1376،/نسرین رحیم زاده و علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 35. گزارش جامع اکتشافات رس صنعتی لوله‌کاب،1377،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمد حسن رفعت‌خواه،/تهران-شرکت لیکا
 36. گزارش اکتشافات رس صنعتی محدوده زاویه ، 1370،علیرضا نمدمالیان اصفهانی ، /تهران – شرکت تعاونی معدنی مهر سنگ
 37. گزارش اکتشافات رس صنعتی محدوده ورده ، 1370،علیرضا نمدمالیان اصفهانی ، /تهران – شرکت تعاونی معدنی مهر سنگ
 38. گزارشات جامع 1371 تا 1387 شرکت لیکا ،اطلاعات طبقه‌بندی شده،درون سازمانی،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و دیگران.