مقاله ها و تحقيقات

 1. بررسی زون سنندج-سیرجان از نظر فسفات(ناحیه سیرجان-حاجی‌آباد-بشنه)،۱۳۶۲،/ منصور صمیمی‌نمین،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و علی‌اکبر خدابنده،/تهران -سازمان زمین شناسی کشور.۱۰۷ ص.
 2. گزارش مطالعات نیمه‌تفصیلی و شرح نقشه زمین‌شناسی۱:۲۰۰۰ معدن دلیر،۱۳۶۲،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، لطف‌الله ملک‌زاده و خسرو صادقی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،۳۵ ص.
 3. گزارش پی‌گردی فسفات در زون سنندج-سیرجان،)ناحیه بین بشنه،شرق نیریز تا جاده آباده-شیراز(،۱۳۶۲،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و علی‌اکبر خدابنده،/تهران- وزارت معادن و فلزات- طرح اکتشاف فسفات،۵۴ ص.
 4. پی‌گردی فسفات در منطقه آبخوری –ترود-بیارجمند (سمنان-شاهرود)،۱۳۶۲،/منصور صمیمی‌نمین، علیرضا نمدمالیان اصفهانی و علی‌اکبر خدابنده،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ۷۴ ص.
 5. مطالعات نیمه‌تفصیلی معدن سنگ فسفات جیرود (البرزمرکزی) ،۱۳۶۳،علیرضا نمدمالیان اصفهانی ،لطف‌الله ملک‌زاده و محمد مجدآبادی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،۵۵ ص.
 6. گزارش تکمیلی مطالعات نیمه‌تفصیلی معدن سنگ فسفات جیرود(البز مرکزی)،۱۳۶۴،/لطف الله ملک‌زاده، علیرضا نمدمالیان اصفهانی ،محمد ابراهیم مجدآبادی و محسن صدری،/ تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،۱۶ ص.
 7. مطالعات نیمه تفصیلی معدن فسفات دلیر،گزارش شماره(۲)،۱۳۶۴،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، لطف‌الله ملک‌زاده و خسرو صادقی، وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،۴۱ ص.
 8. مطالعات نیمه‌‌تفصیلی افق فسفات‌دار ولی‌آباد به انضمام گزارش پی‌گردی فسفات در منطقه چتن،۱۳۶۴ ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،۴۱ ص .
 9. پی‌گردی فسفات در منطقه اصفهان-عقدا،۱۳۶۴ ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی ، / تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ۳۶ ص.
 10. گزارش پی‌گردی فسفات در ناحیه شاهرخت-گزیک(حوضه شرق ایران)،۱۳۶۴ ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی،/تهران – وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 11. اطلس عکس‌های پتروگرافی سنگ فسفات دلیر،۱۳۶۴،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 12. مطالعات نیمه‌تفصیلی معدن فسفات دلیر(گزارش شماره ۳)،۱۳۶۵،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران – وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 13. مطالعات پتروگرافی-کانی‌شناسی و شیمیایی بر روی افق فسفات دار سلطانیه( دلیر) جهت معرفی نمونه شاخص،۱۳۶۵ ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمدحسن صرافی، / تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ۲۲ ص.
 14. مطالعات پتروگرافی-کانی‌شناسی و شیمیایی بر روی افق فسفات‌دار سازند جیرود جهت معرفی نمونه شاخص،۱۳۶۵ ،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی،تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ۲۵ص.
 15. گزارش اولین مرحله اکتشافات زیر‌سطحی افق فسفات‌دار جیرود،۱۳۶۶،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات، ۲۰ ص.
 16. گزارش دومین مرحله اکتشافات زیر‌سطحی افق فسفات‌دار جیرود،۱۳۶۶،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،۲۰ ص.
 17. گزارش پی‌گردی فسفات در گنبدهای نمکی مناطق بندرعباس-لار-حاجی‌آباد،۱۳۶۶علیرضا نمدمالیان اصفهانی و منصور امینی،/ تهران- وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،۲۱ ص.
 18. گزارش پی‌گردی و اکتشاف مقدماتی فسفات در منطقه کوه‌های طالقان(اسپیداران-سنج)،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری ،۱۳۶۷/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،۳۲ ص.
 19. گزارش پی‌جویی و اکتشاف مقدماتی فسفات در منطقه یاسوج،۱۳۶۷،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری ،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،۴۹ ص.
 20. مقدمه ای بر پترولوژی فسفریت‌ها،۱۳۶۸ ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات ،۵۲ ص.
 21. پترولوژی فسفریت جیرود(رساله کارشناسی ارشد)، ۱۳۶۸ ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران‌شمال،۱۷۹ ص.
 22. گزارش اکتشاف نیمه‌تفصیلی کانسار آپاتیت زریگان،۱۳۶۸،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،۲۷ ص .
 23. پیگردی سراسری بافق-ساغند به منظور کشف ذخایر آپاتیت (۱)،۱۳۶۸،علیرضا نمدمالیان اصفهانی، محسن صدری و داریوش جانکی‌پور،،/تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،۶۵ ص .
 24. گزارش پی‌گردی فسفات در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی،۱۳۶۹ ،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و عباس خاکسار،/ تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،۳۰ ص .
 25. بررسی پتانسیل معدنی افق فسفات‌دار در تاقدیس موندون،شیخابیل-جمالالدین ،۱۳۶۹،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محسن صدری،/ تهران -وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات،۲۹ ص .
 26.  مطالعات نیمه‌تفصیلی افق فسفات‌دار ولی‌آباد به انضمام گزارش پی‌گردی فسفات درمنطقه چتن،۱۳۶۹،/علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمود آبشاهی ،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 27. پی‌جویی پتاس در منطقه گرمسار،۱۳۷۰،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و خسرو صادقی ،/ تهران-وزارت معادن و فلزات- طرح پی‌جویی سراسری پتاس.
 28. پی‌جویی پتاس در ناحیه خراسان ،۱۳۷۰،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و پرویز ایرانپور،/تهران-وزارت معادن و فلزات-طرح پی‌جویی سراسری پتاس.
 29. گزارش سنگ تزیینی شمال آبادی کره،(استان فارس)،۱۳۷۱،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/بخش خصوصی-معدن و فلزات استان فارس.
 30. طرح بهره‌برداری معدن سنگ چینی محمودآباد قوری(استان فارس) ،۱۳۷۱،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/بخش خصوصی-معدن و فلزات استان فارس.
 31. گزارش نهایی اکتشاف منگنز نیریز،۱۳۷۳،علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/شرکت منگنز نیریز-معدن و فلزات استان فارس.
 32. گزارش بازدید از معدن نمک ایلجاق(زنجان)،۱۳۷۵،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و خسرو صادقی ،/ تهران-وزارت معادن و فلزات- طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس.
 33. بررسی‌های دورسنجی به منظور اکتشاف پتاس در پلایای خور-بیابانک،۱۳۷۵علیرضا نمدمالیان اصفهانی ،سیمین مهدیزاده‌تهرانی،/ تهران-وزارت معادن و فلزات- طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس.
 34. بررسی کانی شناسی و مورفوسکوپی،دانه‌بندی و تعیین پارامترهای رسوب شناسی و محیط رسوبی رسوبات منطقه حوزه آبریز رودخانه کل و جزیره قشم،۱۳۷۶،/نسرین رحیم زاده و علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
 35. گزارش جامع اکتشافات رس صنعتی لوله‌کاب،۱۳۷۷،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و محمد حسن رفعت‌خواه،/تهران-شرکت لیکا
 36. گزارش اکتشافات رس صنعتی محدوده زاویه ، ۱۳۷۰،علیرضا نمدمالیان اصفهانی ، /تهران – شرکت تعاونی معدنی مهر سنگ
 37. گزارش اکتشافات رس صنعتی محدوده ورده ، ۱۳۷۰،علیرضا نمدمالیان اصفهانی ، /تهران – شرکت تعاونی معدنی مهر سنگ
 38. گزارشات جامع ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۷ شرکت لیکا ،اطلاعات طبقه‌بندی شده،درون سازمانی،علیرضا نمدمالیان اصفهانی و دیگران.